El procediment per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)  s'inicia d'ofici, és a dir, no cal que els alumnes presentin cap sol·licitud. Aconsegueixen aquest títol els alumnes que han superat 4t d'ESO o 2n FP Bàsica (només en segons quins casos).

La Secretaria del centre enviarà a la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives la proposta d'expedició de títols dels alumnes que hagin finalitzat 4t d'ESO o 2n FP Bàsica. S'enviaran dues propostes: una per als alumnes que hagin finalitzat al juny, i una altra per als que l'hagin finalitzat al setembre.

L'expedició del títol és gratuïta, per tant, no s'ha de pagar taxa.

L'expedició del títol pot tardar un 1 any; mentrestant, si els alumnes necessiten acreditar els estudis cursats davant qualsevol entitat pública o privada en tindran prou amb el certificat acadèmic que podran sol·licitar en qualsevol moment a la Secretaria del centre. Els alumnes que vulguin cursar un Cicle Formatiu a un altre centre, si és un centre públic, aquest podrà consultar directament el certificat d'ESO al Gestib i per tant no serà necessari que els ho dugueu en paper. 

Per a comprovar si ja hem rebut el títol us podeu posar en contacte amb la Secretaria del centre als telèfons 971 82 04 32 o consultar la taula de recepció de títols.

Recollida del títol:

  • Si el titular ho vol recollir personalment, aquest títol li serà lliurat a la Secretaria del centre en hores d'oficina (matins de 9.00 a 13.30 hores i dimecres horabaixa de 16:00 a 19:00 hores), presentant el seu DNI.
  • Si el titular no pot recollir-lo personalment, podrà autoritzar a una altra persona, la qual, haurà de presentar:
  • Fotocòpia del DNI en vigor del sol·licitant del títol.
  • Fotocòpia del DNI en vigor de la persona autoritzada.
  • L'autorització degudament emplenada de la qual us adjuntam un model que us podeu descarregar aquí.