Els/les alumnes que hagin superat el 2n curs de batxillerat i que vulguin que se'ls expedeixi el títol de batxillerat ho hauran de sol·licitar a la Secretaria del centre. Aquests/es alumnes han de tenir en compte que per presentar-se a les proves d'accés a la Universitat (proves de selectivitat) necessitaran haver presentar la sol·licitud del títol de batxillerat i haver pagat les taxes corresponents.

La sol·licitud consta de la documentació següent:

1.  Imprès de sol·licitud que us facilitaran a la Secretaria del centre o bé us el podeu baixar en aquest enllaç.

2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor

3. Imprès de pagament de les taxes DOCUMENT D'INGRÉS MODEL 046 (concepte 04C) que podeu trobar clicant damunt aquest enllaç de la pàgina web de l'Agència tributària de les Illes Balears, on haureu d'emplenar les dades i després fer el pagament escollint una de les dues opcions: imprimir els impresos directament (surten 3 còpies) i anar a pagar al banc on us posaran el segell corresponent, o fer el pagament online seguint les intruccions que trobareu a la dreta i després imprimir les 2 còpies dels impresos on es vegi que heu fet el pagament de les taxes correctament.

El preu de la taxa per a l'expedidió del títol de batxillerat per al 2018 és:

- 64,32 euros.

- 32,17 euros per als membres d'una família nombrosa de caràcter general.

- Exempció total de la taxa per als membres d'una família nombrosa de caràcter especial.

4. Les persones que al·leguin pertànyer a una família nombrosa hauran de presentar l'original i fotocòpia del llibre de família nombrosa en vigor.

L'expedició del títol pot tardar 1 any; mentrestant, si els alumnes necessiten un certificat acadèmic que acrediti que tenen el títol de batxillerat ho podran sol·licitar a la Secretaria del centre. Recordau que per fer la Selectivitat la UIB té accés directe a les vostres notes i si voleu fer un cicle formatiu de grau superior a un altre centre que sigui públic, podran consultar directament el vostre certificat acadèmic (per tant, no ho necessiten en paper). 

Per a comprovar si ja hem rebut el títol els/les alumnes es poden posar en contacte amb la Secretaria del centre al telèfon 971 82 04 32 o consultar la taula de recepció de títols.

Recollida del títol:

Si el titular ho vol recollir personalment, aquest títol li serà lliurat a la Secretaria del centre en hores d'oficina (matins de 9.00 a 13.30 hores i dimecres horabaixa de 16:00a 19:00 hores), presentant el seu DNI, NIE o passaport. 

Si el titular no pot recollir-lo personalment, podrà autoritzar a una altra persona, la qual, haurà de presentar:

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor del sol·licitant del títol.

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor de la persona autoritzada.

- L'autorització degudament emplenada de la qual us adjuntam un model que us podeu descarregar aquí.