Els/les alumnes que hagin superat el 2n curs del cicle formaitu de grau mitjà i que vulguin que se'ls expedeixi el títol de tècnic ho hauran de sol·licitar a la Secretaria del centre.

La sol·licitud consta de la documentació següent:

1.  Imprès de sol·licitud que us facilitaran a la Secretaria del centre o bé us el podeu baixar en aquest enllaç.

2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor

3. Imprès de pagament de les taxes DOCUMENT D'INGRÉS MODEL 046 (concepte 04C) que podeu trobar clicant damunt aquest enllaç de la pàgina web de l'Agència tributària de les Illes Balears, on haureu d'emplenar les vostres dades i després fer el pagament. Teniu 2 possibilitats, o bé imprimir el document model 046 amb les vostres dades (surten 3 còpies) i anar a pagar directament al banc on us posaran un segell, o bé realitzar el pagament online seguint les instruccions que trobareu a la dreta i recordau que haureu d'imprimir les 2 còpies del model 046 on es vegi que heu fet el pagament de les taxes correctament.

La taxa per a l'expedició del títol per a l'any 2018 és:

- 26,20 euros

- 13,11 euros si l'alumne/a és membre d'una família nombrosa de caràcter general

- Exempció total del pagament si l'alumne/a és membres d'una família nombrosa de caràcter especial

4. Les persones que al·leguin pertànyer a una família nombros hauran de presentar l'original i fotocòpia del llibre de família nombrosa en vigor.

L'expedició del títol pot tardar 1 any; mentrestant, si els alumnes necessiten acreditar els estudis cursats davant qualsevol entitat pública o privada en tindran prou amb un certificat acadèmic que podreu sol·licitar a la Secretaria del centre en qualsevol moment. Recordau que si voleu fer un altre cicle formatiu de grau mitjà o un cicle de grau superior a un altre centre públic, no és necessari entregar cap certificat ja que es pot fer la consulta directament del Gestib.

Per a comprovar si ja hem rebut el títol els/les alumnes es poden posar en contacte amb la Secretaria del centre als telèfons 971 82 04 32 o consultar la taula de recepció de títols.

Recollida del títol:

Si el titular ho vol recollir personalment, aquest títol li serà lliurat a la Secretaria del centre en hores d'oficina (matins de 9.00 a 13.30 hores i dimecres horabaixa de 16:00 a 19:00 hores), presentant el seu DNI, NIE o passaport.

Si el titular no pot recollir-lo personalment, podrà autoritzar a una altra persona, la qual, haurà de presentar:

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor del sol·licitant del títol.

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor de la persona autoritzada.

- L'autorització degudament emplenada de la qual us adjuntam un model que us podeu descarregar aquí.