Els/les alumnes que hagin superat el 2n curs del cicle formaitu de grau mitjà i que vulguin que se'ls expedeixi el títol de tècnic ho hauran de sol·licitar a la Secretaria del centre.

La sol·licitud consta la de documentació següent:

1.  Imprès de sol·licitud que us facilitaran a la Secretaria del centre o bé us el podeu baixar en aquest enllaç.

2. Certificació acadèmica expedida pel centre.

3. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor

4. Imprès DOCUMENT D'INGRÉS MODEL 046 (concepte 04C) que us facilitarem a la Secretaria del centre i que també us podeu baixar directament de la pàgina web de l'Agència tributària de les Illes Balears. La persona interessada haurà d'emplenar les dades i anar a un dels bancs que figuren al dors del document a pagar la taxa corresponent i, una vegada segellat pel banc, l'ha d'adjuntar a la sol·licitud del títol.

La taxa per a l'expedició del títol per a l'any 2017 és:

- 25,79 EUROS

- 12,90 euros si l'alumne/a és membre d'una família nombrosa de caràcter general

- Exempció total del pagament si l'alumne/a és membres d'una família nombrosa de caràcter especial

5. Les persones que al·leguin pertànyer a una família nombros hauran de presentar l'original i fotocòpia del llibre de família nombrosa en vigor.

L'expedició del títol pot tardar uns 2 anys o més; mentrestant, si els alumnes necessiten acreditar els estudis cursats davant qualsevol entitat pública o privada en tindran prou amb el certificat acadèmic que se'ls entregarà juntament amb les notes quan hagin finalitzat 2n de batxillerat i la còpia segellada pel centre de la sol·licitud del títol.

Per a comprovar si ja hem rebut el títol els/les alumnes es poden posar en contacte amb la Secretaria del centre als telèfons 971 82 04 32 o 971 82 27 93.

Recollida del títol:

Si el titular ho vol recollir personalment, aquest títol li serà lliurat a la Secretaria del centre en hores d'oficina (matins de 9.00 a 13.30 hores i dimecres horabaixa de 16.30 a 19.00 hores), presentant el seu DNI, NIE o passaport.

Si el titular no pot recollir-lo personalment, podrà autoritzar a una altra persona, la qual, haurà de presentar:

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor del sol·licitant del títol.

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor de la persona autoritzada.

- L'autorització degudament emplenada de la qual us adjuntam un model que us podeu descarregar aquí.