Què signifiquen homologació i convalidació?

L'homologació de títols o estudis estrangers d'educació no universitària suposa la declaració de l'equivalència amb els títols dels sistema educatiu espanyol vigent.

La convalidació d'estudis estrangers per cursos espanyols d'educació no universitària suposa la declaració de l'equivalència a efectes de continuar estudis en un centre docent espanyol.

Estudis pels quals es pot demanar l'homologació o la convalidació:

Poden sol·licitar l'homologació o la convalidació les persones que hagin cursat estudis conforme a un sistema educatiu estranger en centres situats fora de l'Estat espanyol.

No han de demanar convalidació d'estudis els/les alumnes procedents de sistemes educatius estrangers que desitgin incorporat-se a qualsevol dels cursos que integren dins l'Estat espanyol l'Educació primària o l'Educació secundària obligatòria.

Tampoc no procedeix la convalidació per a realitzar estudis de qualsevol nivell o modalitat del sistema educatiu espanyol per accedir als quals no sigui requisit previ l'obtenció del títol de graduat en Educació secundària obligatòria.

En els casos en què sigui preceptiva l'homologació o convalidació per poder participar en un procediment d'admissió i de matriculació en un centre educatiu de les Illes Balears, les persones interessades hauran d'haver sol·licitat l'homologació o la convalidació d'estudis abans de la finalització del període d'admissió. Si en el moment de la matriculació encara no tinguessin la resolució favorable a l'homologació i haguessin estat admeses, podran matricular-se de forma condicionada l'obtenció de l'homologació en el termini previst legalment. A tal efecte hauran d'aportar el volant per a la inscripció condicional en centres docents degudament segellat per l'autoritat competent.

Organisme competent:

L'homologació i convalidació d'estudis estrangers és competència del Ministeri d'Educació i es durà a terme a través de les Àrees d'Alta Inspecció en Educació situades en els comunitats autònomes. Les seves dades són:

Àrea d'Alta Inspecció d'Educació

C/ Ciutat de Querétaro, s/n, 1a planta, despatx 144

07007 PALMA

Tels. 971 989 412 / 971 989 413

e-mail:

Horari d'atenció al públic per sol·licitar cita prèvia: de dilluns a divendres, de 8.30 a 10.30 hores (tel. 971 989 449)

També es poden fer consultes directament per internet a l'enllaç: “consultas electrónicas"

Procediment d'homologació

Per obtenir l'homologació o convalidació d'estudis o títols estrangers cal presentar la corresponent sol·licitud, juntament amb la documentació exigida per les normes vigents (degudament legalitzada i traduïda) i el pagament de la taxa corresponent. Tota aquesta documentació es pot aconseguir a través dels enllaços següents:

1. Sol·licitud i volant per a la inscripció condicional en centres docents

2. Documentació adjunta a la sol·licitud

3. Legalització de la documentació

3. Pagament de taxes (no s'han d'abonar taxes per a l'homologació al títol espanyol de graduat en Educació secundària obligatòria)

La normativa aplicable i les taules d'equivalència entre els estudis dels diferents països es pot consultar aquí.

Per a més informació es pot consultar la pàgina web de Ministeri d'Educació: www.educacion.gob.es