Els estudis de llengua catalana realitzats a l'educació secundària obligatòria (ESO) i a batxillerat es poden homologar amb els corresponents certificats de coneixement de català de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

El nivell de català a homologar depèn dels estudis realitzats i del curs acadèmic en què s'han realitzat.

Podeu consultar el quadre de les homologacions amb els requisits als enllaços següents:

Taula d'homologació d'ESO

Taula d'homologació de Batxillerat

El procediment per obtenir l'homologació a partir del curs 2011/2012 s'inicia d'ofici (és a dir, ho tramita directament el centre sense necessitat de presentar cap sol·licitud). Quan es tracti d'estudis finalitzats en cursos anteriors al 2011/2012, seran els alumnes qui hauran de presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa de complir els requisits exigits per la normativa vigent (documentació que detallam més avall).

Ara ja no s'envien les resolucions d'homologació al centre, simplement es poden treure directament del Gestib, si hi teniu accés, o en cas contrari, ho podeu sol·licitar a la Secretaria del centre que us la imprimirà fàcilment.  

Documentació a presentar per sol·licitar l'homologació del estudis de llengua catalana quan es tracti de cursos anteriors a 2011/2012:

Imprès de sol·licitud

Fotocòpia del DNI

Original i fotocòpia de les qualificacions del tercer cicle de primària (en el cas dels estudis d'ESO)

Original i fotocòpia de les qualificacions dels quatre cursos d'ESO

Original i fotocòpia de les qualificacions dels dos cursos de batxillerat (en el cas dels estudis de batxillerat).