sseeÉs indubtable la importància creixent quant a al coneixement i la pràctica d'idiomes en un món globalitzat; a més l'IES Porto Cristo està ubicat en un municipi turístic i, en un futur, per als estudiants que s'integrin a la universitat i a l'aplicació de l'Espai Europeu d'Educació Superior, la seva necessitat serà inexcusable. Així, millor anar adaptant els nostres alumnes en el coneixement i la pràctica de les llengües estrangeres, d'aquesta manera facilitarem la continuïtat dels seus estudis fins als nous graus i la integració en el mercat laboral.

El projecte està referit a la llengua anglesa, així doncs es tracta d'utilitzar la llengua anglesa a l'aula i impartir, com a mínim el 50% del programa en aquesta llengua.

 

1. Objectius:

Els objectius que ens hem proposat a nivell de centre són:

Motivar els alumnes en el que suposa l'aprenentatge d'una llengua estrangera a través d'una matèria no lingüística.

Promoure l'intercanvi i la cooperació entre els departaments.

Millorar les destreses lingüístiques i augmentar la competència comunicativa de l'alumnat.

Conscienciar l'alumnat dels requeriments que actualment es necessiten per a una adequada inserció laboral.

Apropar els alumnes al coneixement de la realitat europea, facilitant experiències amb altres centres europeus.

Els objectius més concrets de l'aplicació del programa són:

Augmentar el nombre d'hores d'exposició dels alumnes a la llengua anglesa.

Adquirir coneixements de llengua anglesa a partir del treball de textos o explicacions en aquesta llengua amb contingut curricular divers.

Aconseguir de manera creixent la participació en anglès dels alumnes dins l'aula.

 

2. Concreció del programa a l'ESO:

Les assignatures que s'integren al projecte són:

        1r ESO: Biologia i Geologia
        2n ESO: Física i Química
        3r ESO: Física i Química
        4t ESO: Física i Química

 

3. Requisits per matricular-se en les assignatures del projecte:

Per formar part del projecte de seccions europees en un determinat curs tendran preferència els que ja hi han participat en els cursos anteriors.

Es valorarà l'actitud de l'alumne, i per aquest motiu serà necessari que no s'hagi perdut cap carnet al llarg del curs anterior.

Els mínims que s'exigeixen per matricular-se a alguna de les assignatures són els següents:


1r ESO

La nota minima per accedir-hi és de 7 en les assignatures d'anglès i ciències naturals de 6è de primària.

A més, serà necessari l'informe favorable del centre d'Educació Primària.

2n, 3r i 4t ESO

S'exigeix una nota mínima de 7 en l'assignatura d'anglès del curs anterior, així com una nota mínima de 7 de l'assignatura corresponent de l'any anterior.

 

Per més informació aneu aquí.