Documentació


Catàleg de processos

Mapa de processos

Resultat de les enquestes de les famílies.

 

Història


L’IES Porto Cristo va obrir les seves portes el gener de 2007. L’equip directiu necessitava una línia de centre i va considerar que el sistema de gestió de qualitat seria una eina que ens aportaria formació i ens ajudaria a tenir una estructura clara de gestió i a fer-ho tot de forma unificada. Es va presentar la proposta al claustre i aquest va aprovar-la. Es va sol·licitar el projecte i ens van acceptar.

El curs 2007-08 va començar la formació i amb l’ajuda d’un assessor es van crear dos equips de millora per començar a dissenyar els processos.

El projecte de FPQ s’articula al voltant d’un catàleg de processos on queden reflectides totes les tasques que du a terme un centre educatiu. Per cada un dels processos del sistema es documenta quin és el seu objectiu, es designen les responsabilitats i es descriuen les activitats de què consta. També s’estableixen uns indicadors que permeten analitzar els resultats del procés i detectar àrees de millora quan no s’assoleixen els objectius establerts.

La tasca principal del centre és la docència i per tant el macroprocés principal del catàleg de processos i al que vam dedicar els primers esforços és el procés d'ensenyament-aprenentatge: elaborar la programació del curs, desenvolupar-la dia a dia dins l'activitat d'aula, duent el registre de la tasca que hem fet (quadern del professor) i trimestralment avaluar el funcionament del curs i de cada alumne, tenint en compte l'orientació i tutoria i resolent els conflictes que van apareixent.

En tres cursos es van dissenyar i implantar tots els processos. Cada any s’anaven fent auditories internes per tal d’anar assegurant que el que s’estava implantant complia els requisits de la norma i al juny del 2010 es va dur a terme una auditoria externa per tal d’obtenir la certificació en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 acreditada per AENOR. Així es va completar la primera fase del procés, però no havíem fet més que iniciar el camí. I vam seguir avançant cap a la millora contínua. Al curs següent ens vam apuntar a les xarxes FQM de la Conselleria i el curs 2011-12 vam realitzar el CAF per analitzar la situació del centre i cercar àrees de millora.

Any rera any hem anat avançant en el camí cap a la millora contínua, hem seguit amb les auditories internes i el curs 2015-16, hem renovat la certificació amb AENOR. El projecte que tenim entre mans ens ha ajudat a definir uns objectius clars i a traçar el camí, pas a pas, per aconseguir-los i a mirar sempre endavant, amb l’objectiu de millorar, ja que hem après que sempre hi ha un pas més, un altre escaló per pujar i anar avançant.