ESO


 

ÀREES I MATÈRIES

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

Llengua castellana i literatura

3

3

3

3,5

Llengua catalana i literatura

3

3

3

3,5

1a llengua estrangera (anglès)

3

3

3

3

Geografia i història

3

3

3

3

Biologia i geologia

3

-

2

-

Física i química

-

2,5

2

-

Matemàtiques

3

3,5

-

-

Matemàtiques diferenciades segons ensenyaments

-

-

4

4

Educació física

2

2

2

2

Religió catòlica/ Valors ètics

1

1

1

1

Educació plàstica, visual i audivisual

2

 

-

-

Música I*

2

2

-

-

Alemany I*

 

2

-

-

Tecnologia II

-

-

2

-

Educació plàstica, visual i audivisial II**

-

-

2

-

Música II**

-

2

2

-

Alemany II**

-

-

2

-

Específica

-

-

-

3

Troncals

-

-

-

2x3h=6

Tutoria

1

1

1

1

Projectes

4

4

2

 

TOTAL

30

30

30

30

* A 2n l'alumne ha de cursar una d'aquestes matèries.

** A 3r l''alumne ha de cursar dues d'aquestes matèries.

Les hores de lliure disposició s'utilitzen per dur a terme projectes amb la metodologia de l'aprenentatge basat en problemes. Aquestes hores surten damunt l'horari com a hores de tutoria i la seva avaluació incideix en totes les assignatures implicades així com s'especifica a la programació de cada una d'elles.

Les assignatures que es poden cursar en anglès als diferents cursos són:

1r d'ESO

Biologia i geologia

2n d'ESO

Física i química

3r d'ESO

Física i química

4t d'ESO

Física i química

A 4t d'ESO l'alumnat ha de triar dues matèries troncals i una matèria específica:

Troncals ensenyaments acadèmics

Troncals ensenyaments aplicats

Específiques

Biologia

Iniciativa a l'activitat emprenedora i empresarial

Educació plàstica i visual

Física i química

Ciències aplicades a l'activitat professional

Filosofia

Economia

Tecnologia

Alemany

Llatí

 

Tecnologies de la informació i la comunicació

 


PROGRAMA DE MILLORA DE L'APRENENTATGE I DEL RENDIMENT (PMAR)

 

ÀREES I MATÈRIES

2n curs

3r curs

Àmbit científic i matemàtic

Matemàtiques

4

4

Física i química

3

2

Biologia i geologia

-

2

Àmbit lingüístic i social

Llengua catalana

3

3

Llengua castellana

3

3

Geografia i història

2

3

Àmbit pràctic

Educació plàstica i visual

2

2

Tecnologia

2

2

 

Anglès

4

4

 

Educació física

2

2

 

Projectes

4

2

 

Tutoria

1

1

TOTAL

 

30

30