El professor ha preparat la tasca a dins el seu Classroom.