Aproximadament una vegada cada mes enviam un SMS al mòbil dels pares, mares o tutors/es legals, comunicant les faltes d'assistència i de puntualitat de l'alumnat durant el període indicat.

Per evitar que el missatges siguin massa llargs utilitzam uns codis concrets que us detallam a continuació:

FANJ: Falta d'assistència no justificada

FAJ: Falta d'assistència justificada

FPNJ: Falta de puntualitat no justificada

FPJ: Falta de puntualitat justificada

Les faltes es compten per hores de classe (1a. h- 2a. h- 3a. h- 4a. h- 5a. h- 6a. h i 7a. h) i no per dies. Per això si diu que té 3 FANJ, vol dir que té tres faltes d'assistència no justificades equivalents a 3 hores de classe d'aquella setmana en concret.

Les faltes de puntualitat fan referència als retards a l'hora d'entrar a classe, és a dir, a vegades s'entretenen pel passadís i arriben tard a l'aula. Les faltes de puntualitat no són justificables.

Per justificar les faltes es pot descarregar el justificant d'absències o bé demanar-lo a la consergeria del centre i entregar-lo al tutor o a la tutora del seu grup, degudament emplenat i signat pel pare, la mare o el tutor o tutora legal.

Per altra banda, pares, mares i tutors/es legals poden accedir al Gestib per a consultar informació relacionada amb les faltes d'assistència, notes, calendari escolar, etc. Només cal que passin per la Secretaria del centre a signar la sol·licitud d'accés i se'ls facilitarà un codi d'usuari i una contrasenya. Podeu trobar tota la informació en aquest enllaç.