• PGA : Progamació General Anual
  • Annex 1: Programacions didàctiques (estan publicades dins la corresponent pàgina del departament)
  • Annex 2: Pla de formació de centre
  • Annex 3: Reglament d'Organització i Funcionament (ROF) 
  • Annex 4: Pla d'Innovació Pedagògica