LLISTAT PROVES D'ACCÉS A GRAU MITJÀ

 

      CALENDARI PROVES D'ACCÉS A GRAU MITJÀ

 

  DATA

 

ACTUACIÓ

6 i 7 de maig

Realització de la prova.

21 de maig

Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre.

22, 23 i 24 de maig

Termini de reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes davant la comissió avaluadora.

27, 28 i 29 de maig

Revisió de les reclamacions.

31 de maig

Publicació de la llista definitiva de persones aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre.

31 de maig

Lliurament dels certificats d’aptitud.