ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. PROGRAMA EOIES

  • Exempcions (No han de pagar): Membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica, nombrosa, i monoparental de categoria especial. Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills que en depenen. Joves tutelats i en acolliment. Persones privades de llibertat. Persones en situació d’atur. Els alumnes que rebin beques o ajudes oficials no estan obligats a pagar la taxa per matrícula. La condició s'ha d'acreditar documentalment al centre.