S'ha publicat el calendari d'exàmens de setembre 2020.

Protocol per fer els exàmens de setembre.
   ● Abans d'acudir al centre s'ha de prendre la temperatura corporal i no es por acudir amb més de 37,5º
   ● Tampoc no es pot assistir al centre en cas de tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19 o si s'està en aïllament.
   ● Si no es pot assistir al centre per algun d'aquest motius, s'ha de contactar amb el professorat de la matèria per tal d'acordar com es durà a terme l'avaluació telemàtica. En cas de no poder contactar amb elprofessorat s'ha de fer amb el centre.
   ● L'ús de mascareta és obligatori en tot moment, tant per al personal del centre com per a l'alumnat.
   ● S'ha de mantenir la distància interpersonal d'un metre i mig.
   ● El professorat ha d'estar dins les aules 10 minuts abans de l'hora d'inici dels exàmens. Obrir les aules i ventilar-les. Utilitzar les aules assignades. Màxim 18 alumnes a cada aula i 3 professores. Si es necessiten més aules de les assignades agafar del mateix passadís i avisar a l'equip directiu i neteja.
   ● L'alumnat quan arriba al centre ha d'anar al passadís de les aules assignades i seguir les indicacions del professorat.
   ● En entrar a l'aula s'ha de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic.
   ● Anar omplint les aules des de les taules més allunyades de la porta d'entrada fins a les taules que en són més properes.
   ● Quan una alumna ha acabat l'examen la professora l'ha de recollir i l'alumna ha d'esperar el permís per poder sortir. L'alumnat ha d'anar sortint d'un en un, per tal d'evitar aglomeracions.
   ● Una vegada acabat l'examen ha de sortir del centre i si té una altra prova acudir a l'hora indicada.
   ● El personal de neteja passarà a desinfectar les aules una vegada acabada cada prova.

calendari exàmens setembre 2020