Resolució ajudes menjador

Bon dia,
S’ha publicat a la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa la proposta de la secretaria general de
la Conselleria d’Educació i Universitats per a la concessió dels ajuts de menjador per motius de
desplaçament i per motius socioeconòmics del curs 2023-2024.
Pel que fa als ajuts per motius socioeconòmics, a dita proposta hi ha 3 annexos:
– A l’annex 1 hi figuren els ajuts adjudicats amb càrrec al pressupost de la convocatòria.
– A l’annex 2, hi figura la relació d’alumnes que, tot i i complir els requisits de la convocatòria, no han
assolit una puntuació suficient que els permeti obtenir l’ajut. D’acord amb l’apartat 10 del punt catorzè
de la convocatòria aquests alumnes queden en una llista d’espera, ordenats d’acord amb la seva
puntuació, perquè si es generés un romanent, el consell escolar del centre l’assignarà a l’alumne
següent de la llista esmentada.
– A l’annex 3 figuren els ajuts exclosos amb el motiu d’exclusió.
En els propers dies està prevista la publicació al BOIB de la resolució del conseller d’Educació i
Universitats en el mateix sentit de la proposta esmentada.

Desplaça cap amunt